Éves Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Éves
Jelentés 2015

GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS
KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNYÜNK

Integrált társasági kockázatkezelési rendszer

A MOL-csoport Kockázatkezelés kiemelt feladata, hogy kezelje az üzleti környezet kihívásait, hozzájárulva ez által a MOL-csoport stabil és fenntartható működéséhez és növekedéséhez. A hatékony és átfogó kockázatkezelés alapeleme egy jól működő, felelős társaságirányításnak. A MOL- csoport fejlett kockázatkezelési tevékenységet folytat, mely szerves részét képezi a felelős társaságirányítási struktúrának.

A különböző típusú kockázatok egy hosszú távú, átfogó és dinamikus modellbe való integrálását csoportszinten az Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM) keretében végezzük. Az ERM a pénzügyi, működési, stratégiai és jogi megfeleléssel kapcsolatos kockázatok széles körét együtt kezeli, miközben az egyes események bekövetkezése esetén felmerülő reputációs hatásokat is vizsgálja. Az ERM segítségével feltárjuk a MOL-csoport eredményeire ható legfontosabb kockázatokat, ezeket egy egységes módszertan alapján értékeljük és különböző szintű kockázati térképekre összesítjük. Tekintettel a létező kockázatcsökkentő lépésekre és kontrollokra, felhívjuk a figyelmet a szükséges döntések meghozatalára arra vonatkozóan, hogy mely kockázatok esetében szükséges további kockázatcsökkentő lépéseket tenni.

A MOL-csoport a következő főbb kockázatoknak van kitéve

  • Tömegáru árkockázat: A MOL-csoport, mind eladóként, mind vásárlóként tömegáru árkockázatnak van kitéve. A főbb tömegáru kockázat a csoport-szintű kitermelésnek megfelelő mértékű ‘hosszú’ kőolaj pozícióból, a feldolgozott termékmennyiségre vonatkozó ‘hosszú’ finomítói árrés pozícióból, illetve a ‘hosszú’ vegyipari árrés pozícióból származik. A tömegáru árkockázat cash flow hatását nem célszerű teljes mértékben lecsökkenteni, mivel azok a befektetők, akik részesedést szereznek olajipari vállalatokban hajlandóak vállalni az olajipar üzleti kockázatait. Másrészről, fedezeti ügyletek mérlegelése szükséges annak érdekében, hogy a normál üzleti tevékenységtől eltérő, vagy az általános piaci árkockázatok csökkentve legyenek.
  • Devizaárfolyam-kockázat (FX): Gazdasági szempontból az üzleti tevékenység főleg USD vezérelt. A MOL-csoport teljes működési cash flow kitettsége nettó ’hosszú’ USD, EUR, RON és nettó ’rövid’ HUF, HRK és RUB devizákban. A MOL árfolyamkockázat-kezelési irányelveinek megfelelően a működési cash flow hosszú FX kitettségeit a finanszírozási cash flow rövid kitettségei csökkentik.
  • Szabályozói kockázat: A lehetséges kormányzati döntések kockázata és azok esetleges hatásai a gazdasági krízis következtében megnőttek.
  • Országkockázat: A nemzetközileg bővülő portfólió szükségessé teszi az országkockázati kitettségek megfelelő kezelését. A diverzifikációs hatás elősegítése érdekében az országkockázati kitettségek rendszeresen felülvizsgálatra kerülnek.
  • Fúrási kockázat: A fúrások sikerességének bizonytalansága tipikus kutatási tevékenységgel járó üzleti kockázat.
  • Berendezés meghibásodásának kockázata: A Downstream üzletben található nagyfokú eszközkoncentráltság miatt a berendezések meghibásodása jelentős kockázati tényező. A potenciális negatív hatások a biztosítási programmal kerülnek csökkentésre.
  • Piaci kereslet bizonytalansága: Az olyan külső tényezők, mint a piaci kereslet csökkenése, negatívan érinthetik a MOL eredményességét.
  • Reputációs kockázat: Az utóbbi évek extrém negatív hatásainak következtében (pl. BP olajkatasztrófa, fukushimai nukleáris katasztrófa) az energiaipari vállalatok a média középpontjába kerültek. A MOL, mint jelentős regionális szereplő, a vállalat érintettjeinek kiemelt figyelme alatt működik.

Bizonyos kockázatokat csoport szinten, másokat divízió vagy leányvállalati szinten célszerű kezelni, megfelelő kockázatfelelősök irányítása alatt. A Kockázatkezelés rendszeresen ellenőrzi ezen kockázatcsökkentő lépések megvalósulását, negyedévente készített jelentések segítségével.

Főbb kockázatkezelési eszközök

Az Egységes Vállalati Kockázatkezelés (ERM) biztosítja a különböző üzletágak és funkcionális területek kockázatainak egységes keretrendszerbe foglalását Kockázati Térképek segítségével.

A kockázatelemzési tevékenység támogatja a folyamatos és hatékony működést azáltal, hogy beazonosítja azokat a kulcskockázatokat, amelyek a vállalati célok elérését veszélyeztetik. Ezeket a kockázatokat a felsővezetés kiemelten figyeli, csökkentésük megerősített kontrolok és kockázatcsökkentő lépések végrehajtása által történik. A kockázatelemzés során készül a Kockázati Térkép, amely egy kockázati hatás-valószínűség alapú grafikus ábrázolás (mátrix). A Kockázati Térképen megjelenő stratégiai, működési és pénzügyi kulcskockázatok negyedévente felülvizsgálatra és újraértékelésre kerülnek, amely alapján a felsővezetés értesül a kockázatok alakulásáról és a kockázatcsökkentő lépések státuszáról.

A csoport profitabilitásának és pénzügyi stabilitásának fenntartása érdekében a Pénzügyi Kockázatkezelés az ERM részeként a rövidtávú, piaci kockázatokkal foglalkozik. A tömegáruk árkockázatát, a devizapiaci és kamatlábkockázatokat Monte Carlo szimulációs módszerrel, egy komplex modell keretében mérjük, mely a portfolióhatásokat is figyelembe veszi. A MOL-csoport pénzügyi és stratégiai céljaihoz kapcsolódó limiteknek való megfelelésről a felső vezetés havi rendszerességgel kap tájékoztatást, míg a Kockázatkezelési szervezet kockázatcsökkentő lépéseket terjeszt elő, amennyiben szükséges.

Az elfogadható szint fölötti működési kockázatok áthárítása a Biztosítás Menedzsment feladata. A biztosítások kötése a működési kockázatok és felelősségi károk kezelésének egyik legfontosabb eszköze. A meghatározó biztosítástípusok a következők: vagyonkár, üzemszünet, felelősség és kútkockázat biztosítások (a legtöbb biztosítási program határozott egy éves időszakra kerül megkötésre, éves megújítású). A biztosítások kötése csoport-szintű program keretében zajlik, így a MOL- csoport számottevő szinergiahatásokat tud elérni.

A kockázatok átfogó kezelése révén értékes szinergiák realizálhatóak

A kockázatkezelési tevékenység integráltsága lehetőséget teremt a MOL-csoport számára, hogy a kockázatkezelés fentiekben részletezett több pillére közötti szinergiákat kiaknázza. A pénzügyi kockázatok modellezésére szolgáló inputadatokat az ERM is alkalmazza. Ehhez hasonlóan a biztosítási tevékenység kapcsán a működési kockázatokról szerzett információk ugyancsak hasznosak az ERM fejlesztése során. Az ERM működési kockázatokat (ideértve az üzletfolytonossági kockázatokat is) érintő eredményei jó iránymutatással szolgálnak a biztosítások menedzseléséhez, mivel rávilágítanak azon területekre, amelyek mindenképpen biztosítási fedezetet igényelnek és, melyek azok, ahol a kockázatok kezeléséről való döntés további vizsgálatot igényel.

Tőkeallokációt érintő döntések támogatása

A kritikus kockázatokról való információ szolgáltatás mellett az ERM szerepe kiterjed a felsővezetés támogatására is az egyes projektek kockázati profilját figyelembe vevő, megalapozott döntések meghozatalában. Ennek érdekében a csoportszintű Kockázatkezelés az ERM felhasználásával véleményt nyújt a tőkeelosztásról, a pénzügyi flexibilitásról és részt vesz a jelentősebb projektek, potenciális akvizíciók vagy divesztíciók értékelésében.